รับเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังงานคุณภาพ HA

 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นพ.คงทัช  สิงขรานันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังงานคุณภาพ HA จาก สถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สรพ. (องค์การมหาชน) โดย นพ.จิระวัตร วิเศษสังข์

2019-11-21 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม